Obchodní podmínky internetového obchodu Luckytek.cz

1. Úvodní ustanovení

 1. 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Luckytek s.r.o., se sídlem Rybářská 145/22, 603 00 Brno, identifikační číslo: 26894611 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43805 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese Luckytek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčeny právní poměry vzniklé z jednotlivých kupních smluv uzavřených za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení takových kupních smluv.

2. Uživatelský účet

 1. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Registrací do uživatelského účtu kupující vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Objednávání zboží může kupující provádět také bez nutnosti registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. 2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Přihlášením do uživatelského účtu kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 4. 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. 2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. 2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Dárkové poukazy a slevové kódy

 1. 3.1. Dárkové poukazy a slevové kódy opravňují kupujícího ke slevě z kupní ceny zboží (v případě dárkového poukazu též ke slevě z nákladů spojených s dodáním zboží) včetně daně z přidané hodnoty. Slevu může kupující uplatnit v rámci uzavírání jednotlivých kupních smluv s prodávajícím, a to zadáním kódu obsaženého na zakoupeném dárkovém poukazu, resp. slevového kódu, do objednávky (viz čl. 4.4 těchto obchodních podmínek). Jedná se o elektronické (virtuální) dárkové poukazy a slevové kódy, z nichž každý opravňuje ke slevě v určité výši a může být omezen určitou dobou platnosti. Další podmínky uplatnění dárkových poukazů a/nebo slevových kódů mohou být upraveny pravidly uvedenými na webovém rozhraní obchodu.
 2. 3.2. Pokud má dárkový poukaz a/nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Není-li dárkový poukaz a/nebo slevový kód uplatněn před uplynutím lhůty jeho platnosti, zaniká právo na jeho uplatnění, resp. právo na slevu z kupní ceny zboží, a to bez náhrady (vyplacení slevy v hotovosti stejně jako jakákoli jiná kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu a/nebo slevového kódu jsou vyloučeny).
 3. 3.3. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze (zpětně) vyměnit za peníze.
 4. 3.4. Dárkový poukaz lze uplatnit opakovaně až do jeho úplného vyčerpání výše slevy, ke které dárkový poukaz kupujícího opravňuje. Dárkový poukaz lze uplatnit i na zlevněné zboží. Dárkový poukaz lze uplatnit i k uhrazení (části) nákladů spojených s dodáním zboží.
  Slevový kód lze uplatnit pouze jednou (jednorázově). Právo na slevu vyplývající ze slevového kódu lze uplatnit pouze jako slevu z kupní ceny za zboží, nikoli jako slevu z nákladů spojených s dodáním zboží. Uplatnění slevového kódu je podmíněno koupí zboží za kupní cenu v určité minimální výši.
 5. 3.5. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s podmínkami jeho uplatnění, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz a/nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

4. Uzavření kupní smlouvy

 1. 4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. 4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. 4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. 4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. 4.4.1. objednávaném zboží, jeho počtu, barvy a velikosti (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. 4.4.2. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a způsobu platby za zboží.
  3. 4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. 4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ a potvrdí současně seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Obdržení objednávky, res. její upřesnění, prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. 4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné upřesnění a/nebo potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. 4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. 4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Cena zboží a platební podmínky

 1. 5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím internetové aplikace (platební brány)
 2. 5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. 5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. 5.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, jinak bude objednávka stornována.
 5. 5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. 5.6. Prodávající je povinen předat ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 7. 5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

 1. 6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. 6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, či v prodloužené lhůtě prodávajícím, a to do třiceti (30) dnů, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však nezbytné. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího ( Luckytek s.r.o., Rybářská 145/22, 603 00 Brno ) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@luckytek.cz.
 3. 6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno zpět do třiceti (30) dnů ode dne odstoupení od smlouvy na adresu: Luckytek s.r.o., Rybářská 145/22, 603 00 Brno. Uvedená lhůta 30 dnů se považuje za zachovanou, bude-li zboží v této lhůtě odesláno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou – v takovém případě ponesete přímé náklady s vrácením zboží maximálně v odhadované výši 200,- Kč.
 4. 6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Byla-li úhrada provedena bezhotovostní platbou prostřednictvím platební karty, souhlasí potvrzením těchto obchodních podmínek kupující s tím, aby mu prodávající vrátil peněžní prostředky bezhotovostním převodem na účet, ke kterému se daná platební karta váže. Prodávající může kupujícímu vrátit peněžní prostředky bezhotovostním převodem na účet též tehdy, pokud s tím bude kupující souhlasit (případně o to sám požádá, zejména prostřednictvím formuláře pro odstoupení) a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. 6.5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží na základě uzavřené kupní smlouvy ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (kromě osobního odběru)
 6. 6.6. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. 6.7. Nastane-li po vzniku kupní smlouvy taková skutečnost, pro níž není možné objednané zboží dodat (např. zboží je poškozeno, není skladem, apod.) je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu do 14 dnů kupní cenu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. 6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 9. 6.9. Při platbě prostřednictvím karty budou prostředky vráceny na účet asociovaný ke kartě.

7. Přeprava a dodání zboží

 1. 7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. 7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. 7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. 7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. 7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 6. 7.6 Prodávající dodá zboží kupujícímu obvykle v době uvedené u každého jednotlivého produktu (není-li u produktu doba uvedena, platí obvykle 7 pracovních dnů od vyřízení objednávky). Kupující může zažádat o vrácení peněz v případě, kdy není zásilka doručena do 60 dnů ode dne odeslání.

8. Práva z vadného plnění

 1. 8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. 8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. 8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. 8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. 8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. 8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, barvě a velikosti a
  5. 8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. 8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. 8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Na dárek poskytnutý prodávajícím k nákupu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.
 5. 8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Luckytek s.r.o., Rybářská 145/22, 603 00 Brno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží (den převzetí zboží). Pro reklamaci vad zboží může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
 6. 8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. 9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. 9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. 9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@luckytek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. 9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. 9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a není oprávněn domáhat se obnovení jednání o kupní smlouvě.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR).

10.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude (i) z důvodu plnění uzavřené kupní smlouvy s kupujícím (případně též z důvodu jednání o jejím uzavření a/nebo změně) a/nebo (ii) pro účely vedení uživatelského účtu na základě dohody s kupujícím, zpracovávat tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popř. další doplňující informace jako dodací adresa, číslo bytu, podlaží bytu. Uvedené osobní údaje bude zpracovávat prodávající jako správce a osoby dopravující zboží jako zpracovatelé. Osobní údaje budou zpracovávány zejména formou jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úpravy nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání dopravci a případně též jiným osobám (bude-li s tím kupující souhlasit), uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění kupní smlouvy a po jejím splnění až dobu uplynutí promlčecích lhůt (tj. zpravidla po dobu tří let od splnění kupní smlouvy), případně po dobu vedení uživatelského účtu kupujícího (tj. do okamžiku jeho zrušení kupujícím).

10.3. Zásady ochrany zpracování osobních údajů jsou obsaženy zde

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. Kupující může při tvorbě objednávky vyslovit též souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro marketingové účely, a to zejména v rámci zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových akcí prodávajícího. Souhlas se bude týkat osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Osobní údaje kupujícího pro marketingové účely budou zpracovávány až do okamžiku odvolání souhlasu kupujícího, nejdéle však po dobu pěti let, ledaže bude tento souhlas v meziobdobí obnoven. Osobní údaje budou zpracovávány zejména formou jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravy nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání (bude-li s tím kupující souhlasit), uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.9. Prodávající upozorňuje kupujícího, že údaje kupujících mohou být uvedeny v registru zřízeného ve smyslu § 20z zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. 11.1. Kupující bere na vědomí, že mu Prodávající může zasílat na jeho elektronickou adresu informace související se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího ve formě obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení může kupující kdykoliv zrušit ve svém uživatelském účtu nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého obchodního sdělení.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající užívá na svých webových stránkách soubory cookies. Zpracování a využívání cookies se řídí samostatnými zásadami, které jsou obsaženy zde.

12. Doručování pošty

 1. 12.1. Kupujícímu může být doručována pošta na elektronickou adresu kupujícího.

13. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. 13.1. Prodávající tímto informuje kupujícího, že má ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Předpokladem uplatnění práva kupujícího na mimosoudní řešení sporu je předchozí neúspěšné přímé jednání s prodávajícím. 
 2. 13.2. V případě, že chce kupující využít svého práva na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy podle čl. 13.1. obchodních podmínek, může se obrátit se svým návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, která je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelem příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Více informací lze najít na internetových stránkách České obchodní inspekce na URL adrese http://www.coi.cz/.
 3. 13.3. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může kupující podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce (formulář je dostupný na URL adrese https://adr.coi.cz/cs), podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky kupujícího, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. K návrhu je nutno přiložit doklad o skutečnosti, že se kupujícímu nepodařilo vyřešit spor s prodávajícím přímo, jakož i další písemnosti dokládající kupujícím tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

14. Závěrečná ustanovení

 1. 14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. 14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. 14.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. 14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. 14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Luckytek s.r.o., Rybářská 145/22, 603 00 Brno, Česká republika; adresa elektronické pošty info@luckytek.cz; telefon +420 774 262 092.